• Address: 24th Floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
  • Email: contact@aci-software.com
  • Hours: Mon-Fri: 9am – 6pm

ระบบงานที่มีปัญหาความซับซ้อนทางการคำณวน

Expert Planner

หน้าขอแดชบอร์ด
Mobile Application สำหรับพนักงาน

Expert Planner คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยวางแผนเส้นทางการขนส่งพร้อมๆกับการจัดลำดับการขนส่งแต่ละดรอปไปจนถึงการคำนวณการจัดเรียงสินค้าบนรถบรรทุกภายในคลิกเดียว ช่วยลดงานหน้าคลัง และเพิ่มความรวดเร็วในการปฎิบัติงานโดยเฉพาะกรณีที่มีการแก้ไข Delivery Order บ่อยๆ


Load Plan

หน้าจอคำนวณสินค้าและพาเลท
หน้าจอจัดตู้สินค้า

Load Plan คือ โปรแกรมคำนวณปริมาณสินค้าที่ต้องผลิตจากคำสั่งซื้อที่มีหน่วยเป็นตัน แปลงให้เป็นพาเลท เพื่อให้เหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด แล้วทำการคำนวณกาวิธีการจัดเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการขนส่งสูงสุด ตัวอย่างการจัดตู้


DIRA

DIRA คือ ซอฟต์แวร์การทำเหมืองข้อมูลด้วยการประมวลผลแบบขนาน เช่น การหาความสัมพันธ์ของราคาหลัหทรัพย์ การวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วกว่าซอฟต์อื่นๆในท้องตลาดสูงถึง 30 เท่าด้วยฮาร์ดแวร์เดิม ภายใต้ชื่อ No Mercy Computational (NMC)