• Address: 24th Floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
  • Email: contact@aci-software.com
  • Hours: Mon-Fri: 9am – 6pm
ACI Software Co., Ltd.

พัฒนาซอฟตแวร์ด้วยกระบวนการร่วม
แม่นยำ ครบถ้วน ส่งมอบงานได้

ตัวอย่างผลงาน
mockup image

ซอฟต์สำหรับทุกแพลตฟอร์ม

เราให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์หลากหลายแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ แอพลิเคชั่นมือถือ, เว็บแอพลิเคชั่น ไปจนถึงระบบอุปกรณ์ฝังตัว

บริการครบวงจร

ให้บริการคลอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ติดตั้ง อบรมการใช้งาน ไปจนถึงทำต้นแบบฮาร์ดแวร์สำหรับโปรเจค IOT

คลอบคลุมเทคโนโลยี

เราให้บริการคลอบคลุมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น AI, Deep Learning, Computer vision, Parallel Algorithm design, Peer to peer เป็นต้น

ทีมงานมืออาชีพ

ให้บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ พัฒนาระบบกว่า 25 ปี เราจึงเป็นมากกว่าผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ แต่เป็นทึ่ปรึกษาทางด้านไอทีให้อีกด้วย

บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ของเรา
มีความแตกต่างอย่างไร

การพัฒนาซอฟต์แวร์ หัวใจสำคัญไม่ใช่การเขียนโปรแกรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่กระบวนการ รวบรวม วิเคราะห์ และบริหารความต้องการของซอฟต์แวร์ อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน จึงจะทำให้สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ และตรงตามความต้องการของธุรกิจ เราจึงแบ่งบริการของเราออกเป็น 3 ส่วนที่สำคัญได้แก่

บริการพัฒนาความต้องการซอฟต์แวร์

ความสำเร็จของโครงการอยู่ที่คุณภาพของข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ เราจึงมีบริการ สำรวจ รวบรวม และจัดทำความต้องการของซอฟต์แวร์ เพื่อประเมิณขนาดของโครงการ ระยะเวลาพัฒนา และงบประมาณ ด้วยกระบวนการที่รัดกุม กระชับ ครบถ้วน ตรวจสอบได้

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์

ให้บริการบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกแพลตฟอร์มตามความต้องการของระบบ ไม่ว่าจะเป็น แอพลิเคชั่นทั้งระบบ android, iOS, web application, desktop ไปจนถึงระบบอุปกรณ์ฝังตัวเพื่องานด้าน IoT พร้อมบบริการโอนย้ายข้อมูลจาก ระบบเดิม เข้าสู่ระบบใหม่ที่พัฒนา ตลอดจนให้บริการอบรมแก่ผู้ใช้งานและบริการ ดูแลหลังการส่งมอบระบบ

บริการวิศวกรรมย้อนกลับ

ในบางครั้ง ระบบซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ต้องการทำการปรับปรุงบางคุณสมบัติ แต่ไม่สามารถทำได้ เช่น ผู้จำหน่ายเลิกให้บริการไปแล้ว เราจึงมีบริการ การทำ วิศวกรรมย้อนกลับ เพื่อช่วยถอดแบบโครงสร้างแล้วเขียนฟังก์ชั่นใหม่ที่ต้องการ เสริมกลับเข้าไปได้โดยไม่ต้องมีซอสโค้ดของระบบเดิม


Background

ตลอดระยเวลาที่ผ่านมาโดยบริการของเราได้พัฒนาระบบ

ออกสู่ตลาดกว่า 30 โครงการ

เรามีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์ โลจีสติค ระบบงานบัญชีและการเงิน ระบบเทรดทอง อุตสาหกรรมการผลิต งานด้านการแพทย์ ตลอดจนงานวิจัยด้านการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เชิงลึก (Deep learning) ฯลฯ

ตัวอย่างผลงาน

ซอฟต์แวร์มีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบการใช้งาน
ท่านสามารถชมตัวอย่างตามประเภทงาน ดังนี้

แดชบอร์ด

คือ ซอฟต์แวร์ในกลุ่มงานที่เน้นการแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพในรูปแบบกราฟต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กราฟเส้น กราฟแท่ง หรือกราฟแบบอื่นๆที่มีความซับซ้อน และสามารถ เรียกดู โต้ตอบ ลงรายละเอียดของข้อมูลได้

ระบบงานฐานข้อมูล

เป็นกลุ่มงานที่เน้นการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการประมวลผลและออกรายงานภายหลัง ซอฟต์แวร์นี้กลุ่มนี้จะมีความซับซ้อนของข้อมูลข้อนข้างมากรวมไปจนถึง รายงานที่ต้องมีความยืดหยุ่นรูปแบบสูง

ระบบปัญหาทางการคำณวน

กลุ่มซอฟต์แวร์ที่มีการคำณวนเพื่อวางแผนเพื่อช่วยตัดสินใจดำเนินการ ซึ่งระบบในกลุ่มนี้จะมีความซับซ้อนทางการคำณวนสูง เช่น ระบบวางแผนการผลิต ระบบจัดตู้คอนเทนเนอร์ ระบบคำณวนตัวแบบทางการเงิน

การมองเห็นของคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ที่ทำงานกับวิดิทัศน์หรือภาพเพื่อการประมวลผล โดยอาศัยเทคโนโลยีด้าน AI และ Computer Vision เช่น ระบบจดจำใบหน้า, ระบบตรวจนับวัตถุ, ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถ เป็นต้น

การบายพาสระบบ

คือ การสร้างซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมการทำงานของซอฟต์แวร์อื่น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้หรือแก้ไขโค้ดของโปรแกรมเดิม รวมถึงงานวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อเปลี่ยนการคั้งค่าโปรแกรมที่มีอยู่

อุปกรณ์ฝังตัวและ IoT

เป็นกลุ่มงานสำหรับไมโครคอนโทลเลอร์ และระบบอุปกรณ์ฝังตัว ที่ใช้ในงานที่ไม่สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติได้ เป็นงานฉพาะด้าน ซึ่งเราให้บริการตั้งแต่ออกแบบเคสจนถึงเขียนโปรแกรม

Background

สร้างซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์วันนี้

เรายินดีให้บริการปรึกษาเบื้องต้น
โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

ติดต่อขอใช้บริการ